Juridisk meddelelse

VELUX logoen og ordmerket er registrerte varemerker

Dette nettstedet er utviklet, innehas og vedlikeholdes av VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Danmark (heretter VELUX Gruppen), som er et selskap som er registrert under dansk lov og med hjemsted i Danmark, med henblikk på å gi opplysninger om VELUX Gruppen, dens produkter og tjenesteytelser. 

Innhenting av personopplysninger

VELUX registrerer ikke-personlig informasjon om de besøkende på dette nettstedet med det formål å oppdatere og forbedre nettstedet og dermed gi deg en best mulig opplevelse og den mest relevante informasjonen når du besøker nettstedet.

Personopplysninger registreres som angitt i VELUX personvernpolicy
Les om vår personvernpolicy

Informasjonskapselpolicy

Les vår informasjonskapselpolicy

Materiale på dette nettstedet

Når du åpner eller blar gjennom dette nettstedet eller på andre måter bruker materiale i det, herunder laster ned programvare, skal du ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at materialet du velger å bruke, ikke inneholder virus og ikke på noen annen måte kan påvirke eller skade datamaskinen din, herunder at nedlastet programvare er kompatibel med din egen programvare.

Selv om det er gjort en stor innsats for å sikre at materialet på dette nettstedet er fullstendig, riktig og oppdatert, kan vi ikke gi noen garanti i forhold til materialet. Du bør derfor hverken handle eller unnlate å handle på grunnlag av materialet, men kontakte din lokale VELUX forhandler, som vil sørge for at du mottar det ønskede materialet og den ønskede bistand.

Materialet tilhører VELUX Gruppen eller andre. Gjengivelse eller bruk av materialet eller deler av materialet i en hvilken som helst form er ikke tillatt, bortsett fra personlig, ikke-forretningsmessig bruk. Det er ikke gitt noen lisens til å gjengi eller bruke materialet til annet enn vanlig nettlesing. Hvis du gjengir materialet til personlig, ikke-forretningsmessig bruk, skal du angi VELUX Gruppen som kilde i form av en henvisning til dette nettstedet (http://www.commercial.VELUX.com) samt oppføre vår opphavsrettsmeddelelse «© 2018 The VELUX Group» i forbindelse med gjengivelsen. Tekst, fotografier, film, tegninger, grafikk, lyd, data osv. kan være gjenstand for opphavsrett og enten tilhøre eller være lisensiert av VELUX Gruppen. Varemerker, herunder logoer, slagord osv., er registrerte eller ikke-registrerte varemerker som er lisensiert av VELUX Gruppen.

Produktene som er vist, og produksjonsmetodene som er beskrevet, kan være gjenstand for annen rettslig beskyttelse av immaterielle rettigheter, herunder patenter og patentsøknader, som er lisensiert av VELUX Gruppen. Det er ikke gitt noen lisens til å bruke noen av disse immaterielle rettighetene, og vi gjør oppmerksom på at VELUX Gruppen nøye overvåker og straks forfølger eventuelle krenkelser av sine immaterielle rettigheter, herunder strafferettslig. 

Materiale overdratt gjennom dette nettstedet 

Ethvert materiale som VELUX Gruppen mottar gjennom dette nettstedet, anses å være ikke fortrolig og alminnelig tilgjengelig. VELUX er dermed berettiget til å gjengi, bruke, endre og overdra slikt materiale uten begrensninger, herunder ideer til produkter eller produksjonsmetoder og knowhow som måtte være inneholdt i slikt materialet. 

Lenker til andre nettsteder

Hvis du bruker en lenke på dette nettstedet til å åpne et annet nettsted, forlater du dette nettstedet. Det nettstedet du åpner, er uavhengig av dette nettstedet, og VELUX Gruppen har ingen innflytelse på dets innhold. 

Ved å gi mulighet for lenking fra dette nettstedet til andre nettsteder påtar vi oss ikke noe ansvar for materialet på det nettstedet som åpnes ved å følge lenken, og VELUX Gruppen fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av at du åpner eller leser andre nettsteder eller bruker materiale som befinner seg der, uansett årsaken til et slikt tap, og uansett om VELUX Gruppen kunne eller burde ha forutsett et slikt tap, herunder risikoen for et slikt tap ved ikke å fjerne lenken fra dette nettstedet eller på annen måte. 

Lenker til dette nettstedet

Når det gis mulighet for å lenke til dette nettstedet fra andre nettsteder, har VELUX Gruppen – med mindre det klart fremgår – hverken godkjent lenken eller materialet som er inneholdt på det andre nettstedet, og VELUX Gruppen er ikke konsernforbundet med eller har på annen måte samarbeid med innehaveren av et slikt nettsted. 

Konfliktløsning – Lovvalg og verneting

Du aksepterer å bli underlagt dansk jurisdiksjon og at eventuelle tvister mellom deg og VELUX Gruppen skal avgjøres av de alminnelige danske domstolene, som har enekompetanse i saken. 

© 2018 The VELUX Group