Akustikk: Slik designer du et stille læringsmiljø


Av VELUX Commercial
Naturlig dagslys med VELUX overlysmoduler, René Guest school group, Frankrike
Naturlig dagslys med VELUX overlysmoduler, René Guest school group, Frankrike

En viktig funksjon for en bygning er å beskytte miljøet innenfor mot uønsket støy utefra. Lydisolering er en viktig parameter for alle bygningskomponenter, siden støy kan ha negativ effekt på helse, humør og innlæringsevne.

Vår personlige opplevelse vil imidlertid også spille en rolle, hvorvidt lyden vi hører, oppfattes positivt (lyd) eller det er uønsket bråk (støy) som er irriterende eller forstyrrende, og i de mest alvorlige tilfeller også skadelig.¹ For eksempel vil et komfortabelt lydnivå og frihet fra forstyrrende bakgrunnsstøy (irrelevant støy) være avgjørende for at kommunikasjon i klasserommet er mulig, og for at elevene kan konsentrere seg.

I utformingen av klasserom bør målet være å skape optimale betingelser for de vesentligste lydene som for eksempel lærerens tale til elevene – og omvendt – samt frihet fra påtrengende lyder som for eksempel støy fra lekeplasser eller trafikk.

To undersøkelser av hhv. Crandell og Smaldino (2000)² og Picard og Bradley (2001)³ oppsummerte funn fra flere tidligere studier og konkluderte at det akustiske miljøet i et klasserom er en kritisk faktor for barns akademiske og psykososiale prestasjoner. Clever Classrooms-rapporten (2015)⁴ legger også vekt på at det spesielt gjelder for barn med spesielle behov.

E-bok: Bygg bedre skoler: 6 designelementer som hjelper barnas innlæring

Noen avgjørende faktorer å ta hensyn til for å forbedre det akustiske miljøet i klasserom er:

Kontroll av lyd utenfra

Klasserom som ligger unna skolens travle områder, som for eksempel lekeplasser og fellesrom, er under mindre påvirkning av lyd utenfra. I visse tilfeller kan forstyrrelser fra lyd utenfra kontrolleres ved å bruke gangarealer, toaletter og store rom som avskjermende soner.

Skoler bør ideelt sett oppføres unna travle veier, men hvis det ikke er mulig, kan virkningene av trafikkstøy reduseres ved å plassere klasserom lengst mulig unna veien, samtidig som det etableres skråninger og diker med beplantning som støyskjerming. Utfordringen blir deretter å kontrollere lyd uten å ofre dagslys, ventilasjon og utsikt mer enn absolutt nødvendig.

En foretrukket løsning på denne utfordringen er automatisk kontrollert overlys som kan åpnes i pauser og dermed sikre god ventilasjon og kontroll med temperaturen uten å slippe trafikkstøy inn i timene.

Dessuten kan man for eksempel velge en rute med forskjellig glasstykkelse – f.eks. 4 mm og 6 mm. Brukes det forskjellig glasstykkelse i et tolagsvindu, gir det bedre lydisolering enn et vindu med lik glasstykkelse. I et trelagsvindu vil forskjellig glasstykkelse og avstand mellom glassene gi ytterligere lydisolering. Dessuten kan man velge å bruke laminert glass og eventuelt krypton som gassfyll.

Støy i rommet

I prinsippet kan lyd som genereres inne i en bygning, deles inn i to kilder – luftbåren lyd og lyd som overføres gjennom selve bygningen. Luftbåren lyd, fra menneskelig aktivitet i tilstøtende klasserom eller fra mekanisk støy, beveger seg gjennom luft, vegger, gulv og tak. Inne i selve klasserommet kan uønsket støy reduseres ved hjelp av akustikkdempende tak og paneler samt bord og stoler med gummi under. Porøse materialer kan også brukes til å absorbere lyd, og gardiner kan forbedre akustikken ved å dempe etterklangstiden.

Rommets form

Plassering av sitteplasser i klasserommet kan medvirke til å sikre at lærernes stemme kan høres tydelig av elevene, så jo tettere desto bedre. Et rektangulært rom hvor lærerens bord er plassert på langsiden midt foran er enklest å innrede med den formen for oppsett.

Det er ikke ensbetydende med at rommets form i seg selv kan erstatte andre støyreduserende tiltak for å skape gode akustiske forhold. Som vi diskuterer i kapittel 5 og 6 av e-boken «Bygg bedre skoler: 6 designelementer som hjelper barns innlæring», er fleksibilitet en av flere faktorer som har stor betydning for optimal innredning av klasserom.

Et godt akustisk klima i klasserom gjør det mulig for lærerne å bli hørt tydelig, og det reduserer samtidig distraksjon fra støy utenfra. Det gjør det også mulig for elevene å kunne arbeide effektivt sammen i grupper, når det er behov for det, samtidig som det understøtter den nødvendige konsentrasjonen ved selvstendig arbeid eller prøver.

Kilder

  1. DEIC Basic Book: Acoustics: Noise or sound
  2. Crandell and Smaldino: Classroom Acoustics for Children With Normal Hearing and With Hearing Impairment, 2000
  3. Picard and Bradley: Revisiting speech interference in classrooms. 2001
  4. Clever Classrooms, Summary report of the HEAD project, University of Salford, Manchester (2015)

Relaterte artikler

Barn i et klasserom med mye dagslys

Når skolebarn opplever en følelse av eierskap til klasserommet, fremmes deres selvfølelse og ansvarsfølelse. Samtidig forbedres deres faglige fremgang.

Renovering av en daginstitusjon/barnehage i Aarup kommune

Skoler er svært komplekse miljøer hvor en stor mengde faktorer spiller sammen for å avgjøre hva slags opplevelse av skolen barn vil få på både det fysiske, det intellektuelle og det sosiale området.

Design av skoler med dagslys og overlys

Europas 64 millioner barn og unge oppholder seg lengre tid i skolen enn noe som helst annet sted utenfor hjemmets fire vegger.

Tageslicht im Vergleich mit Kunstlicht – gibt es Auswirkungen auf die Lernumgebung?

Visste du at godt utformede klasserom har stor innflytelse på barns læring? Undersøkelser har vist at forbedrede fysiske omgivelser kan styrke elevers faglige fremgang betydelig. Se hvilken innflytelse dagslys og elektrisk lys kan ha på skolene.

Hessenwaldschule med VELUX overlysmoduler

Hessenwald skole i Weiterstadt, Tyskland, er et eksempel på energieffektiv, moderne arkitektur som danner ramme rundt nye undervisningsformer og pedagogiske konsepter. Kjernen i både konseptet og bygningen er et godt opplyst og godt ventilert atrium på tre etasjer.

Hessenwaldschule med VELUX overlysmoduler

Det er ingen tvil om at den romlige utformingen av klasserom kan ha så vel positiv som negativ betydning for elevenes læring. Et av de mest sentrale forholdene er den termiske komforten, noe som forskning gjennom flere tiår også har vist.